4. sidra

ויּרא / VAJERA / "A ukázal se"

Bere’šit (1. Mojžíšova) 18:1-22:24

 • 1. čtoucí: Bere’šit 18:1-14
 • 2. čtoucí: Bere’šit 18:15-33
 • 3. čtoucí: Bere’šit 19:1-20
 • 4. čtoucí: Bere’šit 19:21-21:4
 • 5. čtoucí: Bere’šit 21:5-21
 • 6. čtoucí: Bere’šit 21:22-34
 • 7. čtoucí: Bere’šit 22:1-19
 • MAFTIR (8. čtoucí): Bere’šit 22:20-24

Haftara k VAJERA

 • Podle zvyklosti Aškenazim (východoevropských židů):
  • Melachim Bet (2. Královská) 4:1-37

Berit Chadaša k VAJERA

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Uri (Lukáš) 17:26-37
  • Romim (Římanům) 9:6-9
  • Galitim (Galatským) 4:21-31
  • Ivrim (Židům) 6:13-20
  • Ja’akov (Jakub) 2:14-24
  • Kejfa Bet (2. Petr) 2:4-10

Výraz VAJERA (וירא), což je první slovo v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry (týdenního oddílu čtení z Tóry), je složeninou dvou samostatných výrazů, a to spojky VE (ו), jež může mít tyto významy: a, ale, avšak, však, dále, i, jako, když, nato, nebo, ovšem, pak, potom, proto, takže, totiž, včetně, vtom apod., a příslušného tvaru slovesa R-’-H (ראה, psáno zprava doleva hebrejskými písmeny „reš“, „alef“ a „he“), které může mít tyto významy: jevit se, nahlédnout, shledat, spatřit, spatřovat, popatřit, opatřit, zhlédat, uvidět, vidět, zahlédnout, pohledět, zjistit, zhlédnout, hledět; (udělat) zrovna tak [Sd 7,17], mít (v srdci [Ž 66,18]), mít se k něčemu [Gn 20,10], zakoušet [Ž 90,15]; spatřit, být patrný, zřejmý, dát se vidět, objevit se, ukázat se, být viděn; být vídán; ukázat, dát vidět, dát spatřit, dát najevo, dát pocítit, dát zakusit, vystavovat na odiv [Est 1,4]; ukázat se, jest ukázáno; hledět na sebe, měřit se navzájem (PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8 [str. 44, 149]).

České Bible hebrejský výraz VAJERA (וירא), jenž se nachází v Berešit (Genesis) 18:1, překládají takto: se pak … ukázal (Překlad 21. století), i ukázal se (Ekumenický překlad, Český studijní překlad [KMS]), se … zjevil (Dr. Isidor Hisch, Jeruzalémská bible), ukázal se pak (Bible kralická) či potom se … objevil (Překlad nového světa Svatých písem)