45. sidra

ואתחנן / VA’ETCHANAN / "A úpěnlivě jsem prosil"

Devarim (5. Mojžíšova) 3:23-7:11

 • 1. čtoucí: Devarim 3:23-4:4
 • 2. čtoucí: Devarim 4:5-40
 • 3. čtoucí: Devarim 4:41-49
 • 4. čtoucí: Devarim 5:1-18(21)
 • 5. čtoucí: Devarim 5:19(22)-6:3
 • 6. čtoucí: Devarim 6:4-25
 • 7. čtoucí: Devarim 7:1-8
 • MAFTIR (8. čtoucí): Devarim 7:9-11

Haftara ke VA’ETCHANAN

 • Ješa‘jahu (Izaiáš) 40:1-26

Berit Chadaša ke VA’ETCHANAN

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Matitjahu (Matouš) 4:1-11; 22:33-40
  • Mordochaj (Marek) 12:28-34
  • Uri (Lukáš) 4:1-13; 10:25-37
  • Ma‘asej Talmidim (Skutky) 13:13-43
  • Romim (Římanům) 3:27-31
  • Timotijos Alef (1. Timoteovi) 2:4-6
  • Ja’akov (Jakub) 2:14-26

Výraz VA’ETCHANAN (ואתחנּן) je první slovo v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry (oddílu čtení z Tóry). Samotný výraz je složeninou třech samostatných výrazů, a to spojky VE (ו), zdůrazňující částice ET (את) a příslušného tvaru slovesa, jehož kořen CH–N–N (חנן, psáno zprava doleva hebrejskými písmeny „chet“, a dvěmi „nun“) v sobě nese tyto významy: být milostivý, smilovat se, omilostnit; projevit milost; prosit o milost; mít smilování; být omilostněn (PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8 [str. 55]). Spojka VE (ו) může mít podle Blahoslava Pípala tyto významy: a, ale, avšak, však, dále, i, jako, když, nato, nebo, ovšem, pak, potom, proto, takže, totiž, včetně, vtom apod. [44].

České Bible hebrejský výraz VA’ETCHANAN (ואתחנּן), jenž se nachází v Devarim (Deuteronomium) 3:23, překládají takto: jsem … úpěnlivě prosil (Překlad 21. století), jsem prosil … o smilování (Ekumenický překlad, Český studijní překlad [KMS]), jsem … požádal o jednu milost (Jeruzalémská bible), a … prosil jsem (Bible kralická), a já … vznášel jsem prosbu (dr. Gustav Sicher) či a … jsem se doprošoval přízně (Překlad nového světa Svatých písem).