26. sidra

שּׁמיני / ŠeMINI / "Osmý"

Vajikra (3. Mojžíšova) 9:1-11:47

 • 1. čtoucí: Vajikra 9:1-16
 • 2. čtoucí: Vajikra 9:17-23
 • 3. čtoucí: Vajikra 9:24-10:11
 • 4. čtoucí: Vajikra 10:12-15
 • 5. čtoucí: Vajikra 10:16-20
 • 6. čtoucí: Vajikra 11:1-32
 • 7. čtoucí: Vajikra 11:33-44
 • MAFTIR (8. čtoucí): Vajikra 11:45-47

Haftara k ŠeMINI

 • Podle zvyklosti Aškenazim (východoevropských židů):
  • Šemu’el Bet (2. Samuelova) 6:1-7:17

Berit Chadaša k ŠeMINI

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Mordochaj (Marek) 7:1-23
  • Ma‘asej Talmidim (Skutky) 5:1-11; 10:1-35
  • Korintim Bet (2. Korintským) 6:14-7:1
  • Galitim (Galatským) 2:11-16
  • Kejfa Alef (1. Petr) 1:14-16

Hebrejský výraz ŠeMINI (שׁמיני) je součástí třetího slova v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry. ŠeMINI je v podstatě řadovou číslovkou ve významu osmý, která je odvozena z výrazu ŠEMONE (שׁמנה), jenž znamená osm. Oba výrazy, ŠEMONE i ŠeMINI, obsahují slovesný kořen Š–M–N (שׁמן, psáno zprava doleva hebrejskými písmeny „šin“, „mem“ a „nun“), jenž má tyto významy: oplývat tučností, ztučnět; tukem narůst (PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8 [str. 170]).

Jak tučnost souvisí s osmičkou? Například tím, že teprve počínaje osmým dnem po narození bylo mládě skotu či bravu vhodné k oběti. Dřív ne! Mládě muselo být nejméně sedm dní pod svou matkou, aby ztučnělo, teprve osmý den mohlo být se zalíbením přijato jako dar ohnivé oběti pro Hospodina (Vajikra [Leviticus] 22:27, Ekumenický překlad; viz též Šemot [Exodus] 22:29). Podobné pravidlo platí pro obřízku. Teprve osmého dne po narození chlapce má být obřezána jeho předkožka (Vajikra [Leviticus] 12:3, Ekumenický překlad).

Osmička však souvisela i s uváděním kněží v úřad. Teprve osmý den po sedmidenním očišťování směl kněz vstoupit do Stanu setkávání (Vajikra [Leviticus] 9:23, Překlad 21. století). Podobně tomu bylo při očišťování malomocného (Vajikra [Leviticus] 14:1-32), toho, kdo měl chorobný výtok z pohlavního ústrojí (Vajikra [Leviticus] 15:1-15, 25-30), či nazíra, který se poskvrnil dotykem mrtvoly (Bemidbar [Numeri] 6:1-12). Ve všech těchto případech měla být osmý den po sedmi dnech očišťování předložena oběť ha-Šem a člověk směl být považován za čistého.