47. sidra

ראה / Re’E / "Pohleď"

Devarim (5. Mojžíšova) 11:26-16:17

 • 1. čtoucí: Devarim 11:26-12:10
 • 2. čtoucí: Devarim 12:11-28
 • 3. čtoucí: Devarim 12:29-13:19(18)
 • 4. čtoucí: Devarim 14:1-21
 • 5. čtoucí: Devarim 14:22-29
 • 6. čtoucí: Devarim 15:1-18
 • 7. čtoucí: Devarim 15:19-16:12
 • MAFTIR (8. čtoucí): Devarim 16:13-17

Haftara k Re’E

 • Ješa‘jahu (Izaiáš) 54:11-55:5

Berit Chadaša k Re’E

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Korintim Alef (1. Korintským) 5:9-13
  • Jochanan Alef (1. Jan) 4:1-6

Výraz RE’E (ראה), což je první slovo v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry (oddílu čtení z Tóry), je sloveso v rozkazovacím způsobu. Toto sloveso je odvozeno ze slovesného kořene R–’–H (ראה, psáno zprava doleva hebrejskými písmeny „reš“, „alef“ a „he“), jenž může mít tyto významy: jevit se, nahlédnout, shledat, spatřit, spatřovat, popatřit, opatřit, zhlédat, uvidět, vidět, zahlédnout, pohledět, zjistit, zhlédnout, hledět; (udělat) zrovna tak [Sd 7,17], mít (v srdci [Ž 66,18]), mít se k něčemu [Gn 20,10], zakoušet [Ž 90,15]; spatřit, být patrný, zřejmý, dát se vidět, objevit se, ukázat se, být viděn; být vídán; ukázat, dát vidět, dát spatřit, dát najevo, dát pocítit, dát zakusit, vystavovat na odiv [Est 1,4]; ukázat se, jest ukázáno; hledět na sebe, měřit se navzájem (PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8 [str. 149]).

Ze slovesného kořene R–’–H (ראה) je mimo jiné odvozeno podstatné jméno RO’E (ראה), jež podle Blahoslava Pípala má tyto významy: vidění, vidoucí (prorok). Ve skutečnosti RO’E (vidoucí) bylo dřívější označení pro proroka (hebrejsky NAVI; viz Šemu’el Alef [1. Samuelova] 9:9).