41. sidra

פּנחס / PINeCHAS / "Pinchas" (Ústa, která dala podnět)

Bemidbar (4. Mojžíšova) 25:10-30:1

 • 1. čtoucí: Bemidbar 25:10-26:4
 • 2. čtoucí: Bemidbar 26:5-51
 • 3. čtoucí: Bemidbar 26:52-27:5
 • 4. čtoucí: Bemidbar 27:6-23
 • 5. čtoucí: Bemidbar 28:1-15
 • 6. čtoucí: Bemidbar 28:16-29:11
 • 7. čtoucí: Bemidbar 29:12-34
 • MAFTIR (8. čtoucí): Bemidbar 29:35-30:1(29:40)

Haftara ke PINeCHAS

 • Melachim Alef (1. Královská) 18:46-19:21

Berit Chadaša ke PINeCHAS

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Matitjahu (Matouš) 26:1-30
  • Mordochaj (Marek) 14:1-26
  • Uri (Lukáš) 22:1-20
  • Jochanan (Jan) 2:13-22; 7:1-13; 37-39; 11:55-12:1; 13:1; 18:28, 39; 19:14;
  • Ma‘asej Talmidim (Skutky) 2:1-21; 12:3-4; 20:5-6,16; 27:9-11;
  • Korintim Alef (1. Korintským) 5:6-8; 16:8
  • Ivrim (Židům) 11:28

Výraz PINeCHAS (פּינחשׂ), což je v pořadí páté slovo v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry (oddílu čtení z Tóry) a zároveň první slovo v Bemidbar (Numeri) 25:11, je jméno Aharonova (Áronova) vnuka, jenž svým činem podnítil Boha k tomu, aby mu a jeho potomkům natrvalo přiznal kněžský úřad.

Někteří badatelé mají za to, že jméno PINeCHAS je egyptského původu, jež bylo v Egyptě 16.–12. století př. n.l. hojně používáno a jež bylo zároveň označením pro Núbijce (ve významu černoch), tedy člověka pocházejícího z Núbie. Núbie je starobylé území ležící v jižním Egyptě a severním Súdánu, kde se nacházely významné zlaté doly. Od 9. století př. n.l. se Núbie dokonce stala samostatným královstvím, jehož panovníci na přelomu 8. a 7. století př. n.l. nakrátko ovládli Egypt.

Židovští vykladači však vidí ve jméně PINeCHAS jiný význam, totiž tento: Ústa, která dala podnět (Šavua tov 37/5767, str. 1; http://www.olam.cz/aktuality/sidry/5767/bemidbar/pinchas.pdf). V tomto případě by byl počátek jména utvořen ze slova PE (פּה), jež může mít tyto významy:

 1. ústa, ostří, ostrost, zobáček, tlama, ústí
 2. pravidlo, rozkaz

(PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8 [str. 128], a pokračovalo by tvarem příslušného slovesa.

Někteří vykladači vidí v koncovce jména náznak slova NACHAŠ (נחשׁ), jenž má podle Blahoslava Pípala tyto významy: had, hadí, Bitis varietans (asi 33 druhů) [str. 101], a jméno PINeCHAS překládají jako Ústa hada (HELLER, J. Výkladový slovník biblických jmen. Praha: Advent-Orion/Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7172-865-9/80-7021-725-1 [str. 377]).