2. sidra

נח / NOACH / "Noe" (Odpočinutí)

Bere’šit (1. Mojžíšova) 6:9-11:32

 • Podle zvyklosti Aškenazim (východoevropských židů):
  • 1. čtoucí: Bere’šit 6:9-22
  • 2. čtoucí: Bere’šit 7:1-16
  • 3. čtoucí: Bere’šit 7:17-8:14
  • 4. čtoucí: Bere’šit 8:15-9:7
  • 5. čtoucí: Bere’šit 9:8-17
  • 6. čtoucí: Bere’šit 9:18-11:28
  • MAFTIR (7. čtoucí): Bere’šit 11:29-32

Haftara k NOACH

 • Podle zvyklosti Aškenazim (východoevropských židů):
  • Ješa‘jahu (Izaiáš) 54:1-55:5
 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Ješa‘jahu (Izaiáš) 52:13-55:5

Berit Chadaša k NOACH

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Matitjahu (Matouš) 24:36-44
  • Uri (Lukáš) 17:26-37
  • Ma‘asej Talmidim (Skutky) 2:1-16
  • Kejfa Alef (1. Petr) 3:18-22
  • Kejfa Bet (2. Petr) 2:5

Výraz NOACH (נח, což je v pořadí třetí slovo v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry (týdenního oddílu čtení z Tóry), je jméno Lemechova (Lámechova) syna, jenž přežil potopu a o němž jeho otec řekl: Ten nám přinese úlevu od těžké dřiny našich rukou, kterou máme se zemí, jíž Hospodin zlořečil. (Bere’šit [Genesis] 5:29, Překlad 21. století)

Výklad jména NOACH (נח je odvozován od hebrejského slova JENACHAMENU (ינחמנוּ), jež je ve výše uvedené citaci přeloženo jako přinese úlevu a jehož slovesný kořen sestává z hebrejských písmen „nun“, „chet“ a „mem“ (psáno zprava doleva). Tento kořen (נחם) má tyto významy: potěšit, utěšit, oželet (PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8 [str. 101]). V tomto případě by jméno NOACH mohlo mít tyto významy: Potěšitel či Utěšitel.

Jiní výklad jména NOACH odvozují od stejně znějícího hebrejského výrazu, jenž je zapisován takto: נוֹח. Podle Blahoslava Pípala má toto slovo tyto významy: odpočinutí, klid [str. 99], a je odvozeno ze slovesného kořene N-V-CH (נוח, psáno zprava doleva hebrejskými písmeny „nun“, „vav“ a „chet“), jenž v sobě nese tyto významy: odpočívat, mít klid, spočinout, trávit odpočinek, spustit se; dopřát odpočinek, dát odpočinout, uspokojit, pustit, nechat v klidu, nechat na pokoji, nechat, dopustit, zanechat, položit, spouštět, srážet (k zemi [Am 5,7]), uložit; být položen, postaven, zanechán [str. 99].

Někteří židovští učenci ve větě: Ten nám přinese úlevu od těžké dřiny našich rukou, kterou máme se zemí, jíž Hospodin zlořečil, vidí proroctví, které se údajně splnilo tím, že se NOACH stal vynálezcem zemědělských nástrojů, a poukazují na to, že se mezi potomky Adama předávala naděje ohledně kletby půdy (plodit trní a bodláčí), která měla trvat pouze do Adamovy smrti. Noach byl prvním narozeným po smrti Adama, od jeho narození se tedy očekávalo, že kletba pomine (viz http://www.olam.cz/aktuality/sidry/5768/bereshit/bereshit.pdf ; Šavu‘a tov č. 49 / 5768, str. 14).