3. sidra

לכ־לך / LECH LeCHA / "Odejdi si"

Bere’šit (1. Mojžíšova) 12:1-17:27

 • 1. čtoucí: Bere’šit 12:1-13
 • 2. čtoucí: Bere’šit 12:14-13:4
 • 3. čtoucí: Bere’šit 13:5-18
 • 4. čtoucí: Bere’šit 14:1-20
 • 5. čtoucí: Bere’šit 14:21-15:6
 • 6. čtoucí: Bere’šit 15:7-17:6
 • 7. čtoucí: Bere’šit 17:7-23
 • MAFTIR (8. čtoucí): Bere’šit 17:24-27

Haftara k LECH LeCHA

 • Ješa‘jahu (Izaiáš) 40:27-41:16

Berit Chadaša k LECH LeCHA

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Ma‘asej Talmidim (Skutky) 7:1-8
  • Romim (Římanům) 3:19-5:6
  • Galitim (Galatským) 3:15-18; 5:1-6
  • Kolosim (Kolotským) 2:11-15
  • Ivrim (Židům) 7:1-19; 11:8-12
 • Podle návrhu Ya‘acova Farbera:
  • Romim (Římanům) 4:1-25

Výraz LECH LECHA (לכ־לך), což je čtvrté slovo v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry (týdenního oddílu čtení z Tóry), je v podstatě složeno ze slovesa a skloněné předložky a jedná se o jedno slovo, protože v hebrejském zápise je sloveso LECH (לך) se skloněnou předložkou LECHA (לך) spojeno ležatou čárkou (־) zvanou MAKEF (מקּף, doslova pojítko).

Sloveso LECH (לך) je odvozeno z kořene H-L-CH (הלך, psáno zprava doleva hebrejskými písmeny „he“, „lamed“ a „chav“), jenž má tyto významy: chodit, docházet, jít, lézt, odejít, odtáhnout, plout, pochodovat, prochodit, vklouznout (PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8 [str. 42]).

Připojený výraz LECHA (לך) je skloněná předložka LE (ל), jež má podle Pípala tyto významy: k, ke, vzhledem k, podle, proti, na, o; označení 3. pádu, předmětu, účelu (aby), směru, cíle, vztahu, úmyslu, příslušnosti a též genitivu [str. 77]. Tvar LECHA je ve 2. osobě mužského rodu jednotného čísla, což je tvar, který odpovídá významu českého osobního zájmena tobě či osobního zvratného zájmena si.

České Bible hebrejský výraz LECH LECHA (לכ־לך), jenž se nachází v Berešit (Genesis) 12:1, překládají takto: odejdi (Překlad 21. století, Ekumenický překlad, Český studijní překlad [KMS]), opusť (Jeruzalémská bible), odebeř se (Dr. Isidor Hirsch) či vyjdi (Bible kralická, Překlad nového světa Svatých písem).