21. sidra

כּי תשּׂא / KI TISA / "Když pozdvihneš"

Šemot (2. Mojžíšova) 30:11-34:35

 • 1. čtoucí: Šemot 30:11-31:17
 • 2. čtoucí: Šemot 31:18-33:11
 • 3. čtoucí: Šemot 33:12-16
 • 4. čtoucí: Šemot 33:17-23
 • 5. čtoucí: Šemot 34:1-9
 • 6. čtoucí: Šemot 34:10-26
 • 7. čtoucí: Šemot 34:27-32
 • MAFTIR (8. čtoucí): Šemot 34:33-35

Haftara k KI TISA

 • Podle zvyklosti Aškenazim (východoevropských židů):
  • Melachim Alef (1. Královská) 18:1-39

Berit Chadaša k KI TISA

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Uri (Lukáš) 11:14-20
  • Ma‘asej Talmidim (Skutky) 7:35-8:1
  • Korintim Alef (1. Korintským) 10:1-13
  • Korintim Bet (2. Korintským) 3:1-18

Hebrejský výraz KI TISA (כּי תשׂא) se skládá ze dvou slov, které se nacházejí na začátku druhé věty záznamu stejnojmenné paraši. Jsou to ve skutečnosti dvě první slova Šemot (Exodus) 30:12. Částice KI (כּי) může mít tyto významy: neboť, protože, poněvadž, když, že, tož apod. Sloveso TISA (תשׂא) je naproti tomu odvozeno ze slovesného kořene N–S–’ (נשׂא, zprava doleva psáno písmeny „nun“, „sin“ a „alef“), které má tyto významy: nést, nosit, donést, odnést, nadnést, snést, unést, povznést, vynést, vznést, zanést, snášet, odnášet, vynášet (o zemi [Gn 13,6]), pozdvihnout se, vzít si Překlad 21. století sice počáteční slova KI TISA ET RO’Š (כּי תשׂא את־ראשׁ) z Šemot 30:12 překládá slovy: Když budeš sčítáním zjišťovat počet, podobně jako Český studijní překlad (KMS), jenž překládá: Když učiníš soupis, nicméně ten v poznámce k sousloví učiníš soupis přece jen uvádí, že hebrejský záznam by se dal doslovněji přeložit jako zvedneš hlavy. Proto není chyba, když v záhlaví devar Tora rabího Ya‘acova Farbera (Ki tisa 5770 - Nedovol, aby propukla zhoubná rána) výraz KI TISA překládáme slovy Když pozdvihneš.