30. sidra

קדשׁים / KeDOŠIM / "Svatí"

Vajikra (3. Mojžíšova) 19:1-20:27

 • Běžný rok:

  V běžném roce se tento oddíl čte dohromady se sidrou Acharej mot.

  • 1. čtoucí: Vajikra 16:1-24
  • 2. čtoucí: Vajikra 16:25-17:7
  • 3. čtoucí: Vajikra 17:8-18:21
  • 4. čtoucí: Vajikra 18:22-19:14
  • 5. čtoucí: Vajikra 19:15-32
  • 6. čtoucí: Vajikra 19:33-20:7
  • 7. čtoucí: Vajikra 20:8-24
  • MAFTIR (8. čtoucí): Vajikra 20:25-27
 • Přestupný rok:

  V přestupném roce se čte samotná sidra Kedošim takto:

  • 1. čtoucí: Vajikra 19:1-14
  • 2. čtoucí: Vajikra 19:15-22
  • 3. čtoucí: Vajikra 19:23-32
  • 4. čtoucí: Vajikra 19:33-37
  • 5. čtoucí: Vajikra 20:1-7
  • 6. čtoucí: Vajikra 20:8-22
  • 7. čtoucí: Vajikra 20:23-24
  • MAFTIR (8. čtoucí): Vajikra 20:25-27

Haftara k KeDOŠIM

 • Podle zvyklosti Aškenazim (východoevropských židů):
  • Amos 9:7-15

Berit Chadaša k KeDOŠIM

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Matitjahu (Matouš) 5:33-37; 5:43-48; 15:1-11; 19:16-30; 22:33-40
  • Mordochaj (Marek) 7:1-23; 12:28-34
  • Uri (Lukáš) 10:25-37
  • Romim (Římanům) 13:8-10
  • Galitim (Galatským) 5:13-26
  • Ja’akov (Jakub) 2:1-9
  • Kejfa Alef (1. Petr) 1:13-21

Hebrejský výraz KeDOŠIM (קדשׁים), což je desáté slovo v hebrejském záznamu stejnojmenné paraši neboli šesté slovo ve Vajikra (Leviticus) 19:2, je množným číslem přídavného jména KADOŠ (קדוֹשׁ), jenž má podle Blahoslava Pípala tyto významy: posvátný, svatý. Toto přídavné jméno je odvozeno ze slovesného kořene K–D–Š (קדשׁ, psáno zprava doleva hebrejskými písmeny „kof“, „dalet“ a „šin“), jenž může mít tyto významy: být svatý, být posvátný, posvěcený (vyňatý z běžného užívání), posvětit [str. 142].

Velký hebrejsko-polský slovník však u slova KADOŠ rozlišuje nejméně dvě základní významové roviny překladu svatý:

 1. svatý, vzbuzující úctu, znamenitý
 2. svatý, oddělený, určen pro

Dále upozorňuje na to, že KADOŠ může být rovnocennou náhradou slova Bůh, jak je vidět z takových míst Písma, jakými jsou např. Melachim Bet (2. Královská) 19:22, Ješajahu (Izaiáš) 1:4 či Jirmejahu (Jeremiáš) 50:29. Množný tvar KeDOŠIM pro změnu zase může označovat určitou skupinu těch, kdo věrně slouží Bohu, viz například Zecharja (Zachariáš) 14:5. (KOEHLER, L., BAUMGARTNER, W., STAMM, J. J. Wielki słownik HEBRAJSKO-POLSKI i ARAMEJSKO-POLSKI Starego Testamentu. Warszawa: Vocatio, 2008. ISBN 978-83-7492-063-6 tom II [str. 137-138])