5. sidra

חיּי שׂרה / CHAJEJ SARA / "Žití Sáry"

Bere’šit (1. Mojžíšova) 23:1-25:18

 • 1. čtoucí: Bere’šit 23:1-16
 • 2. čtoucí: Bere’šit 23:17-24:9
 • 3. čtoucí: Bere’šit 24:10-26
 • 4. čtoucí: Bere’šit 24:27-52
 • 5. čtoucí: Bere’šit 24:53-67
 • 6. čtoucí: Bere’šit 25:1-11
 • 7. čtoucí: Bere’šit 25:12-15
 • MAFTIR (8. čtoucí): Bere’šit 25:16-18

Haftara k CHAJEJ SARA

 • Melachim Alef (1. Královská) 1:1-31

Berit Chadaša k CHAJEJ SARA

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Matitjahu (Matouš) 8:19-22; 27:3-10
  • Uri (Lukáš) 9:57-62

Výraz CHAJEJ SARA (חיּי שׂרה) je druhé a třetí slovo v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry (týdenního oddílu čtení z Tóry).

Slovo CHAJEJ (חיּי) je v podstatně jednodušší tvar podstatného jména CHAJIM (חיּים), jež může mít tyto významy: život, čas života, žití, obživa, životní štěstí. Oba tvary, které jsou v množném čísle, jsou odvozeny ze slovesného kořene CH-J-H (חיה, psáno zprava doleva hebrejskými písmeny „chet“, „jod“ a „he“), jenž má tyto významy: zůstat naživu, žít, okřát, být živ; oživit, oživnout, oživovat, dát život; oživit, zachovat při životu, dopřát života (PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8 [str. 50–51]).

Slovo SARA (שׂרה) je pro změnu osobní jméno Avrahamovy (Abrahamovy) manželky, které obdržela od ha-Šem (Hospodina). Bůh totiž Avrahamovi řekl: Své manželce Saraj už nebudeš říkat Saraj, Bojovnice, ale bude se jmenovat Sára, Kněžna. (Bere’šit [Genesis] 17:15, Překlad 21. století) Podle citovaného překladu se původní jméno SARAJ (שׂרי) překládá jako Bojovnice, kdežto pozdější jméno SARA (שׂרה) jako Kněžna. V tomto případě by ovšem jméno SARA (שׂרה) muselo být odvozováno ze slovesného kořene S-R-R (שׂרר, psáno zprava doleva hebrejskými písmeny „sin“ a dvěmi „reš“), jenž má podle Blahoslava Pípala tyto významy: spravovat, velet, vládnout [str. 162].

Protože však jméno SARA (שׂרה) v sobě plně obsahuje slovesný kořen S-R-H (שׂרה, psáno zprava doleva hebrejskými písmeny „sin“, „reš“ a „he“), jenž může mít tyto významy: hádat se, bojovat, přít se, vést spor (možný názvuk na charakter nositelky jména, kontext líčí spory s Hagar), tj. „Hádá se“ (HELLER, J. Výkladový slovník biblických jmen. Praha: Advent-Orion/Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7172-865-9/ISBN 80-7021-725-1 [str. 435]), dalo by se ve skutečnosti rovněž přeložit jako Bojovnice. Naproti tomu pokud připustíme, že se jméno SARAJ (שׂרי) skládá z koncové zájmenné přípony, mající význam přivlastňovacího zájmena „má“ či „moje“, a z podstatného jména SAR (שׂר), které má podle Blahoslava Pípala tyto významy: předák, správce, velitel (asi nad tisícem mužů), velmož [Est 1,3], zmocněnec, ministr [str. 162], a které se odvozuje z již zmíněného slovesného kořene S-R-R (שׂרר, pak by se jméno SARAJ (שׂרי) dalo přeložit jako Kněžna má.

Jiná možnost překladu jmen Avrahamovy manželky je tedy následující: Původní jméno SARAJ (שׂרי) značí Kněžna má a naznačuje, že je kněžnou svého muže, kdežto pozdější jméno SARA (שׂרה) značí Bojovnice, případně pouze Kněžna bez zájmenné přípony, neboť si vybojovala postavení kněžny všech národů.