1. sidra

בּראשׁית / BeRE’ŠIT / "Na počátku"

Bere’šit (1. Mojžíšova) 1:1-6:8

 • Podle zvyklosti Aškenazim (východoevropských židů):
  • 1. čtoucí: Bere’šit 1:1-13
  • 2. čtoucí: Bere’šit 1:14-23
  • 3. čtoucí: Bere’šit 1:24-2:3
  • 4. čtoucí: Bere’šit 2:4-3:21
  • 5. čtoucí: Bere’šit 3:22-4:26
  • 6. čtoucí: Bere’šit 5:1-24
  • 7. čtoucí: Bere’šit 5:25-6:4
  • MAFTIR (8. čtoucí): Bere’šit 6:5-8

Haftara k BeRE’ŠIT

 • Podle zvyklosti Aškenazim (východoevropských židů):
  • Ješa‘jahu (Izaiáš) 42:5-43:10

Berit Chadaša k BeRE’ŠIT

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Matitjahu (Matouš) 1:1-17; 19:3-9
  • Mordochaj (Marek) 10:1-17
  • Uri (Lukáš) 3:23-38
  • Jochanan (Jan) 1:1-18
  • Korintim Alef (1. Korintským) 6:15-20; 15:35-58
  • Romim (Římanům) 5:12-21
  • Ivrim (Židům) 1:1-3; 3:7-4:11; 11:1-7
  • Kejfa Bet (2. Petr) 3:3-14
  • Hitgalut (Zjevení) 21:1-5; 22:1-5

Výraz BERE’ŠIT (בּראשׁית) je nejen prvním slovem v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry (týdenního oddílu čtení z Tóry), ale zároveň slouží jako hebrejské označení První knihy Mojžíšovy.

Samotný výraz BERE’ŠIT (בּראשׁית) je složen ze dvou samostatných výrazů, a to předložky BE (בּ), jež může mít tyto významy: do, na, skrze, mezi, podle, prostřednictvím, v, uvnitř, za a podobně, a podstatného jména RE’ŠIT (ראשׁית), jež může mít tyto významy: prvotiny; prvotní, prvopočátek, počátek, prvotní, nejranější. Slovo RE’ŠIT (ראשׁית) je odvozeno z výrazu RO’Š (ראשׁ, jenž má tyto významy: 1. hlava, hlavní, vrchol, vrcholek, hlavice (žezla), plně, svrchovaný [Ž 137,6]; náčelník, představitel, velitel, vůdce, kdo je v čele; (pořídit) soupis [Nu 1,2], oddíl, počátek; 2. bolehlav, jed, jedovaté byliny, jedovaté býlí, mák, jedovatý, žluč [Ž 69,22] (PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8 [str. 24, 149-150]).

České Bible hebrejský výraz BERE’ŠIT (בּראשׁית), jenž se nachází v Berešit (Genesis) 1:1, překládají obvykle takto: na počátku.