40. sidra

בּלק / BALAK / "Balák"

Bemidbar (4. Mojžíšova) 22:2-25:9

 • Běžný rok:

  V běžném roce se tento oddíl čte dohromady se sidrou Chukat.

  • 1. čtoucí: Bemidbar 19:1-20:6
  • 2. čtoucí: Bemidbar 20:7-21
  • 3. čtoucí: Bemidbar 20:22-21:20
  • 4. čtoucí: Bemidbar 21:21-22:12
  • 5. čtoucí: Bemidbar 22:13-38
  • 6. čtoucí: Bemidbar 22:39-23:26
  • 7. čtoucí: Bemidbar 23:27-25:6
  • MAFTIR (8. čtoucí): Bemidbar 25:7-9
 • Přestupný rok:

  V přestupném roce se čte samotná sidra Balak takto:

  • 1. čtoucí: Bemidbar 22:2-12
  • 2. čtoucí: Bemidbar 22:13-20
  • 3. čtoucí: Bemidbar 22:21-38
  • 4. čtoucí: Bemidbar 22:39-23:12
  • 5. čtoucí: Bemidbar 23:13-26
  • 6. čtoucí: Bemidbar 23:27-24:13
  • 7. čtoucí: Bemidbar 24:14-25:6
  • MAFTIR (8. čtoucí): Bemidbar 25:7-9

Haftara ke BALAK

 • Micha (Micheáš) 5:6(7)-6:8

Berit Chadaša ke BALAK

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Kejfa Bet (2. Petr) 2:1-22
  • Jehuda (Juda) 11
  • Hitgalut (Zjevení) 2:14-15

Výraz BALAK (בּלק), což je v pořadí druhé slovo v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry (oddílu čtení z Tóry), je v Bibli používán jako jméno moábského krále – kromě knihy Bemidbar (Numeri) máme o něm v Tanachu (hebrejské části Bible) zmínku ještě v Jehošu‘a (Jozue) 24:9, Šoftim (Soudců) 12:25 a Micha (Micheáš) 6:5. V Berit Chadaša (doslova smlouvě obnovené či nové, tzv. Novém Zákoně) se toto jméno vyskytuje v Hitgalut (Zjevení) 2:14.

Jméno BALAK (בּלק) je zřejmě odvozeno z hebrejského slovesného kořene V–L–K (בלק, psáno zprava doleva hebrejskými písmeny „vet“, „lamed“ a „kof“), jenž má tyto významy: zpustošit; být zpustošený (PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8 [str. 28]). Jméno BALAK by se proto dalo přeložit jako Pustošitel.