29. sidra

אחרי מוֹת / ACHAREJ MOT / "Po smrti"

Vajikra (3. Mojžíšova) 16:1-18:30

 • Běžný rok:

  V běžném roce se tento oddíl čte dohromady se sidrou Kedošim.

  • 1. čtoucí: Vajikra 16:1-24
  • 2. čtoucí: Vajikra 16:25-17:7
  • 3. čtoucí: Vajikra 17:8-18:21
  • 4. čtoucí: Vajikra 18:22-19:14
  • 5. čtoucí: Vajikra 19:15-32
  • 6. čtoucí: Vajikra 19:33-20:7
  • 7. čtoucí: Vajikra 20:8-24
  • MAFTIR (8. čtoucí): Vajikra 20:25-27
 • Přestupný rok:

  V přestupném roce se čte samotná sidra Acharej mot takto:

  • 1. čtoucí: Vajikra 16:1-17
  • 2. čtoucí: Vajikra 16:18-24
  • 3. čtoucí: Vajikra 16:25-34
  • 4. čtoucí: Vajikra 17:1-7
  • 5. čtoucí: Vajikra 17:8-18:5
  • 6. čtoucí: Vajikra 18:6-21
  • 7. čtoucí: Vajikra 18:22--26
  • MAFTIR (8. čtoucí): Vajikra 18:27-30

Haftara k MeCORA

 • Podle zvyklosti Aškenazim (východoevropských židů):
  • Jechezk’el (Ezechiel) 22:1-19

Berit Chadaša k MeCORA

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Romim (Římanům) 3:19-28; 9:30-10:13
  • Korintim Alef (1. Korintským) 5:1-13
  • Korintim Bet (2. Korintským) 2:1-11
  • Galitim (Galatským) 3:10-14
  • Ivrim (Židům) 7:23-10:25

Hebrejské sousloví ACHAREJ MOT (אחרי מוֹת) se skládá ze dvou slov a jedná se o čtvrté a páté slovo v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry. Toto pořadí platí za předpokladu, že za jedno slovo považujeme ta slova, která jsou spojena ležatou čárkou zvanou MAKEF (מקף, doslova pojítko). Takovým slovem je v našem případě výraz EL MOŠE (אל־משׁה, doslova k Mojžíšovi), který je třetí v pořadí.

Slovo ACHAREJ (אחרי) je delší tvar předložky ACHAR (אחר), která má tyto významy: jindy, po, potom, za. Oba tvary předložek ACHAREJ i ACHAR jsou odvozeny od slovesného kořene ’–CH–R (אחר, psáno zprava doleva hebrejskými písmeny „alef“, „chet“ a „reš“), jenž má tyto významy: být vzadu, pozadu, prodlévat; dlít, opozdit se (PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8 [str. 16]).

Slovo MOT (מוֹט) je pro změnu tvar podstatného jména MAVET (מות), které má podle Blahoslava Pípala tyto významy: smrt, umírání. Toto podstatné jméno je odvozeno od slovesného kořene M–V–T (מות, psáno zprava doleva hebrejskými písmeny „mem“, „vav“ a „tav“), jenž může mít tyto významy: být mrtvý, skomírat, odumřít, umřít, zemřít, pomřít, leknout, pojít; propadnout smrti, vést k smrti, usmrtit; odpravit, popravit, umořit, umrtvit, usmrtit, zmořit; být hoden smrti, být odpraven, popraven, umrtven, usmrcen, muset zemřít [str. 84].

České Bible hebrejské sousloví ACHAREJ MOT, jež se nachází ve Vajikra (Leviticus) 16:1, obyčejně překládají shodně, a to tímto slovním spojením: po smrti.