Jak čteme z Písma

Osnova tohoto článku:

Společné čtení Písma během Šabatu

Mesiánská společenství se obvykle, pokud to jde, stejně jako ostatní židé, scházejí ke společným bohoslužbám každý ŠABAT, kdy je zvykem číst Tóru (Mojžíšovy knihy) podle předem určeného týdenního rozpisu, který ji rozděluje do 54 takzvaných PARAŠIJOT, neboli SeDAROT. Oba tato hebrejská slova, jež jsou v množném tvaru, označují oddíly z Tóry, které mají svůj vlastní název - obvykle se jedná o slovo, kterým daná PARAŠA neboli SIDRA v hebrejském záznamu Tóry začíná.

Kupříkladu úplně první sidra má název BeREŠIT, což znamená „na počátku“ nebo též „v počátku“. Je tomu tak proto, že hebrejský záznam této sidry, začíná těmito slovy: Berešit bara Elohim … (1. Mojžíšova 1:1). A aby toho nebylo málo, Berešit je navíc rovněž hebrejským názvem První knihy Mojžíšovy, jež je známá též pod latinským označením Genesis.

Každý týden je čtena jedna paraša, vyjímečně dvě parašijot. Jde totiž o to, aby všech 54 sedarot bylo přečteno během jednoho roku. Po dočtení poslední 54. sidry začíná vše nanovo zase od počátku, takže v průběhu roku je přečteno všech Pět knih Mojžíšových od začátku do konce. Pokud připadne na Šabat navíc některý z jiných biblických svátků, obvykle je čten zvláštní sváteční oddíl, jenž se vztahuje k danému svátku. V každém případě se ke každému úseku z Tóry čte ještě úsek z NeVI’IM (Proroků) a v mesiánských kruzích navíc i úsek z BeRIT CHADAŠA (doslova „smlouvy obnovené“ či „nové“, tzv. Nového Zákona).

Rozdělení knih Tóry na sedarot

Jednotlivé knihy Tóry
Berešit
(1. Mojžíšova)
Šemot
(2. Mojžíšova)
Vajikra
(3. Mojžíšova)
Bemidbar
(4. Mojžíšova)
Devarim
(5. Mojžíšova)
Součty všech sedarot
12 11 10 10 11
Bere’šit Šemot Vajikra Bemidbar Devarim
Noach Va’era Cav Naso Va’etchanan
Lech lecha Bo Šemini Beha‘alotecha Ekev
Vajera Bešalach Tazri‘a Šelach lecha Re’e
Chajej Sara Jitro Mecora Korach Šofetim
Toledot Mišpatim Acharej mot Chukat Ki tece
Vajece Teruma Kedošim Balak Ki tavo
Vajišlach Tecave Emor Pinechas Nicavim
Vaješev Ki tisa Behar Matot Vajelech
Mikec Vajakhel Bechukotaj Mas‘ej Ha’azinu
Vajigaš Pekudej - - Vezo’t haberacha
Vajechi - - - -

Krátce o Šabatu

Šabat je ústředním a nejvýraznějším svátkem židovského národa. Týdenní Šabat začíná vždy v pátek večer při západu slunce a končí v sobotu večer po západu slunce. Podle Písma totiž den začíná večerem. Podle biblického pojetí je sedmým dnem týdne Šabat a ne neděle. Šabat je svátek odpočinutí od práce a přípomínkou na východ BeNEJ JISRA’EL (synů Izraele) z MICRAJIM (Egypta) - je to den oddělený pro Boha.